Persondatapolitik

Politik for behandling af personoplysninger ved Verdo A/S (version 2 af 03.05.2018)

1. Dataansvarlige

Verdo koncernen består af en række selskaber, som leverer forskellige ydelser til sine privatkunder. Denne persondatapolitik er gældende for alle Verdos selskaber.


Alt afhængigt af, hvilke ydelser Verdo leverer til dig, er følgende selskab dataansvarlig for dine personoplysninger:

 • Fjernvarme: Verdo Varme A/S, CVR-nr. 25 48 20 26
 • Vand: Verdo Vand A/S, CVR-nr. 31 60 03 59
 • El: Verdo Go Green A/S, CVR-nr. 25 48 19 41
 • Heatlets træpiller: Verdo Trading A/S, CVR-nr. 10 12 54 21

2. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid henvende dig til: 


Verdo A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV
Telefon: 89114811
E-mail: info@verdo.com
 
3. Verdos behandling af dine oplysninger

Verdo indsamler og anvender personoplysninger for at levere ydelser, varer eller oplysninger til dig.

Uanset hvilken ydelse eller vare Verdo leverer til dig, behandler Verdo som udgangspunkt følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse 
 • Måler-/installationsnummer og forbrugsdata (gælder kun el-/vand-/varmeforsyningskunder)

3.1. Særligt vedrørende behandling af CPR-nummer


Datahub:

Hvis du køber strøm hos Verdo, eller hvis du er tilsluttet Verdos elnet, behandler vi dit CPR-nummer. Dette er nødvendigt for at kunne registrere dig som kunde i datahubben og levere/distribuere strøm til dig. 


Datahubben er ejet og administreret af Energinet.dk, som med hjemmel i elforsyningsloven kræver kundens CPR-nummer til oprettelse af kunden som el-/elnet kunde i datahubben. Verdo har derfor en retlig forpligtelse til at indhente dit CPR-nummer og det er således ikke muligt at levere/distribuere strøm til dig uden dit CPR-nummer.


Du kan læse mere om datahubben på www.energinet.dk. 


Eboks og Nemkonto:

Hvis du køber el, vand eller varme hos Verdo, behandler vi muligvis også dit CPR-nummer til at sende breve, årsopgørelser mv. til dig via Eboks og/eller til at udbetale eventuelle beløb til dig via Nemkonto.


Verdo behandler udelukkende dit CPR-nummer til brug for Eboks og Nemkonto, hvis du frivilligt har oplyst dit CPR-nummer til Verdo til dette formål og dermed givet Verdo samtykke til at bruge Eboks og/eller Nemkonto.


Hvis du har givet dit samtykke til, at Verdo må behandle dit CPR-nummer til at bruge Eboks og/eller Nemkonto, kan du altid trække dit samtykke tilbage, ved at henvende dig til Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger.


Verdo stopper straks brugen af dit CPR-nummer til Eboks og Nemkonto, hvis du trækker dit samtykke tilbage. 


3.2. Særligt vedrørende behandling af personoplysninger til direkte markedsføring

Med henblik på at optimere de tjenester, Verdo tilbyder, kan Verdo have et ønske om at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring. 


Af respekt for dig vil Verdo kun anvende dine personoplysninger til dette formål, hvis du har givet samtykke til dette. 
Hvis du har givet samtykke til, at Verdo må behandle dine personoplysninger til direkte markedsføring, kan du altid trække dit samtykke tilbage, ved at henvende dig til Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger eller på Verdos hjemmeside: kunde@verdo.com


Verdo stopper straks med at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvis du trækker dit samtykke tilbage.


4. Sletning og/eller anonymisering

Vi behandler oplysningerne om dig, så længe Verdo leverer ydelser eller varer til dig, og vi sletter/anonymiserer dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem, i det omfang det er teknisk muligt.


Dette betyder, at dine personoplysninger som udgangspunkt bliver slettet/anonymiseret 5 år efter du er fraflyttet Verdos forsyningsområde eller har opsagt alle aftaler med Verdo, og alle udeståender/tvister mellem dig og Verdo er afsluttet.  Der kan være konkrete undtagelser til disse slettefrister.


5. Videregivelse af personoplysninger 

De enkelte dataansvarlige Verdo-selskaber videregiver dine personoplysninger til Verdos moderselskab, som behandler dine oplysninger på vegne af selskaberne.


Herudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, samt til vores leverandører, i det omfang det er nødvendigt for at levere en ydelse, som berører dig.


Hos Verdo har vi en høj standard for vores leverandørers behandling af personoplysninger, og vi gør meget ud af at sikre os, at alle som vi videregiver oplysninger til, lever op til den databeskyttelsesretlige lovgivning.


6. Dine rettigheder

Som led i Verdos behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at modtage oplysninger om hvordan og til hvilke formål vi behandler dine oplysninger
 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


7. Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Verdo behandler dine personoplysninger på. 


Du finder Datatilsynets klagevejledning og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


8. Sikkerhedsstandarter og håndtering af databrud

Verdo har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende ret.


Hvis vi identificerer sikkerhedsbrud eller bliver informeret om, at sikkerheden ved en behandling af personoplysninger bliver - eller risikerer at blive - kompromitteret i en sådan grad, at det indebærer en høj risiko for dine rettigheder eller frihedsrettigheder, informerer vi omgående.


Verdo har endvidere implementeret en særlig procedure for, hvordan eventuelle brud på persondatasikkerheden skal håndteres, herunder hvordan Datatilsynet og Verdos kunder underrettes.


9. Kontroller og ændringer

Verdo foretager løbende kontrol for at sikre, at behandlingen af personoplysninger altid er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning. 


Verdo vil løbende overveje, om denne politik for behandling af personoplysninger bør revideres. Hvis det sker, vil du kunne se den reviderede politik på www.verdo.dk.